Regulamin

 

Strona główna Jak się zgłosić Co dalej FAQ Harmonogram Formularze Filmy i zdjęcia Regulamin Kontakt

Regulamin Absolutorium Politechniki Poznańskiej

Preambuła

Absolutorium to uroczyste zakończenie studiów wyższych, wieńczące kilkuletnią akademicką drogę.

Organizatorem uroczystości absolutoryjnych, za zgodą i przyzwoleniem Władz Rektorskich Politechniki Poznańskiej, jest Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, z siedzibą przy Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Uroczystość absolutoryjna dla Absolwentów Politechniki Poznańskiej, odbywa się corocznie.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w uroczystości absolutoryjnej dla Absolwentów Politechniki Poznańskiej, zwanej dalej Absolutorium oraz ich obowiązki i przywileje.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Uczelni – należy przez to rozumieć Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu,
  • Absolwencie – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła studia wyższe I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej i ma prawo uczestniczyć w Absolutorium
  • Organizatorze – należy przez to rozumieć Uczelniane Centrum Kultury na Politechnice Poznańskiej
  • Stronie internetowej Organizatora – należy przez to rozumieć stronę umieszczoną pod adresem:https://absolutorium.put.poznan.pl/.
 3. Absolutorium jest organizowane corocznie w terminie wyznaczonym przez Rektora Politechniki Poznańskiej.
 4. Miejscem odbywania się uroczystości absolutoryjnych jest Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, sala Aula Magna lub inne miejsce wskazane przez Organizatora.
 5. Biuro Organizatora znajduje się pod adresem ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań.

Postanowienia szczegółowe

§ 2

 1. Za przygotowanie i przebieg Absolutorium, a także za powstałe w związku z podjętymi działaniami zobowiązania finansowe odpowiada Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należy wybór i przygotowanie miejsca uroczystości, jej harmonogramu i porządku trwania, wydrukowanie i dostarczenie zaproszeń, zapewnienie dodatkowej obsługi, wynajęcie sali oraz zapewnienie obsługi uroczystości, w tym usług z zakresu konferansjerki.
 3. Absolutorium odbywa się dla każdej jednostki organizacyjnej Uczelni w innym terminie, który jest ustalany z Dziekanem w porozumieniu z Absolwentami danej jednostki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wspólnego Absolutorium dla dwóch jednostek organizacyjnych Uczelni, w przypadku małej liczby osób kończących studia w danej jednostce organizacyjnej Uczelni lub gdy chęć uczestnictwa w Absolutorium wyrazi mniej niż 50% Absolwentów danej jednostki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo, w sytuacji zgłoszenia dużej liczby zainteresowanych osób, przeprowadzenia Absolutorium dla Absolwentów z danej jednostki organizacyjnej Uczelni, w dwóch turach.

§ 3

 1. Udział w Absolutorium nie jest obowiązkowy.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
 3. W momencie wypełniania formularza i dokonania opłaty, Student decyduje, czy podczas Absolutorium otrzyma tableau, czy kartę absolutoryjną. Wizerunek Studenta, który wybrał kartę absolutoryjną nie znajdzie się w tableau. Będzie on jednak widoczny na samej karcie.
 4. Wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora jest dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wypełnionego formularza. Dane zamieszczone na formularzu umieszczone zostaną w niezmienionej formie w tableau lub karcie absolutoryjnej w zależności od wyboru uczestnika.
 5. Zdjęcie do tableau bądź karty powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Wymagane rozmiary 400×600 pikseli; rozdzielczość 300 dpi. Rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 500 kB. Fotografie muszą spełniać standardy jakościowe umożliwiające zamieszczenie ich na tableau w sposób niezakłócający czytelności wizerunku.
 6. Udział w Absolutorium jest odpłatny.
 7. Ustalona przez Organizatora wysokość odpłatności winna uwzględniać ponoszone w związku z organizacją Absolutorium koszty i zaciągane zobowiązania finansowe.
 8. Organizator z wyprzedzeniem informuje o wysokości opłaty za udział w Absolutorium i ustala ostateczny termin, do którego możliwe jest uregulowanie płatności, formę płatności oraz miejsce przesłania dowodu wpłaty.
 9. W szczególnych przypadkach Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o częściowym zwolnieniu poszczególnych Absolwentów z poniesienia opłaty (m.in. członków Samorządu Studentów, starostów oraz osoby niepełnosprawne).
 10. W przypadku odmowy udzielenia absolutorium Absolwentowi przez odpowiedni Dziekanat Politechniki Poznańskiej, uiszczona wcześniej opłata nie będzie zwracana.
 11. Organizator przewiduje zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w absolutorium:

a)    100% wpłaconej kwoty jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż na 4 tygodnie od planowanej daty uroczystości absolutoryjnej;

b)    50% wpłaconej kwoty jeśli rezygnacja nastąpi między 4 a 2 tygodniem od planowanej daty uroczystości absolutoryjnej;

c)    Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 2 tygodnie od planowanej daty uroczystości absolutoryjnej, organizator nie uwzględnia zwrotów.

 1. Podczas uroczystości Absolwenci Uczelni z danego wydziału ubrani w togi i birety odbierają z rąk Dziekana tableau lub karty absolutoryjne. W uroczystości mogą uczestniczyć zaproszone rodziny oraz przyjaciele.
 2. Karta absolutoryjna oraz tableau, pełną rolę symboliczną i w żadnym razie nie należy wykorzystywać ich w obrocie prawnym. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści karty absolutoryjnej lub tableau, jednakże nie później niż na 1 miesiąc przed przeprowadzeniem Absolutorium.

§ 4

 1. Zdjęcia pamiątkowe oraz film z Absolutoriów będą dostępne na stronie internetowej Organizatora w terminie od 2 miesięcy po uroczystości.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wykonanych podczas Absolutorium zdjęć i wizerunku znajdujących się na nich osób, w terminie dwóch lat od terminu Absolutorium, podczas którego fotografie zostały wykonane.
 3. Uczestnicy Absolutorium wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i wizerunku, o których mowa w pkt. 1 i 2 do promocji i reklamy Absolutorium w okresie dwóch lat od jego terminu.
 4. Uczestnicy Absolutorium mają możliwość zastrzeżenia prawa do wizerunku i niewyrażenia zgody na korzystanie ze zdjęć lub znajdującego się na nich wizerunku, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia i złożenie go w Biurze Organizatora (za potwierdzeniem złożenia) na 7 dni przez terminem Absolutorium.
 5. Uczestnicy Absolutorium zrzekają się prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie zdjęć lub wizerunku znajdującego się na zdjęciach o których mowa w pkt. 1-3.
 6. Korzystanie ze zdjęć o których mowa w pkt. 1 i 2 może następować poprzez wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektronicznego lub techniką cyfrową egzemplarzy zdjęć oraz wprowadzanie ich do obrotu poprzez publikację na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia na wszystkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji.

§ 5

 1. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu i programu imprezy podanego na stronie internetowej Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w przebiegu Absolutorium z ważnych powodów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Absolutorium. W takim przypadku wpłacone przez uczestników środki pieniężne zostaną zwrócone.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia absolutorium Absolwentowi przez odpowiedni Dziekanat Politechniki Poznańskiej.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku i zastępuje wcześniej obowiązujący Regulamin.